f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+900 และ ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+900 - กม.35+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,086 อัน) 30/12/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.12+800 - กม.14+900 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2.100 กม. 26/01/2565 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.23+300 - กม.25+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1.700 กม. 26/01/2565 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.12+100 - กม.14+100 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2.000 กม. 25/01/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0104 ตอน บางตำหรุ - คลองด่าน ที่ กม.56+102 (สะพานคลองด่าน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/01/2565 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+700 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 5,480 ตร.ม. 20/01/2565 10,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.17+000 - กม.20+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 3.000 กม. (8,120 ตร.ม.) 20/01/2565 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ที่ กม.36+169 (คลองพระยานาคราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/02/2565 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานลอกท่อดูดโคลนเลนด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.4+000 - กม.28+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 46,279 เมตร 20/01/2565 24,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3702 ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ที่ กม.36+169 (คลองพระยานาคราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/02/2565 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานลอกท่อดูดโคลนเลนด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ในทางหลวงหมายเลข 3344 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.12+600 - กม.15+660 ปริมาณงาน 6,120 เมตร 13/01/2565 3,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 1 ระหว่าง กม.14+100 - กม.23+000 (ทางขนานเป็นช่วง ๆ) และ กม.14+100 - กม.33+900 (ทางหลักเป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 260 ต้น 13/01/2565 11,994,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ที่ กม.7+453 (บริเวณสามแยกบางบ่อ) ผลผลิต 1 แห่ง 18/01/2565 11,860,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมถนนสายหลักและสายรองเส้นทางสมุทรปราการ งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณพทางหลวงในทางหลวงหมายเลข34ตอนควบคุม 0102ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัวระหว่างกม.30+500 - กม.33+350 (ทางหลักด้านขวาทาง) 07/01/2565 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมถนนสายหลักสายรองเส้นทางสมุทรปราการ งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – บางวัว ระหว่างกม.14+900 – กม.16+500 (ทางขนานด้านขวาทาง) 07/01/2565 9,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 123 รายการ