f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ 2566
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 65117282749
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 ที่ กม.8+632 (สะพานคลองราษฎร์บูรณะ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
งบประมาณ 10,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 23/11/2565 28/11/2565
2 ประกาศราคากลาง 23/11/2565 23/12/2565
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 29/11/2565 16/12/2565
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 26/12/2565 26/12/2565
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 23/01/2566 22/06/2566
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ