f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030041692
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+100 (ทางขนานด้านซ้ายทางและทางขนานด้านขวาทาง เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (90 ต้น)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,997,500.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ