f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030024552
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.9+700 - กม.10+445 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 11,812 ตร.ม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 6,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 17/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ