f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030010885
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+001 (แยกบางนา) ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,565,450.00 บาท
สถานะ เปลี่ยนแปลงแผน
วันที่ประกาศ 09/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ ข้อมูลคลาดเคลื่อน