f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.12+279 (สะพานคลองขุด) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2565 สป./eb/5/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
2 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 ที่ กม.8+632 (สะพานคลองราษฎร์บูรณะ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2565 สป./eb/4/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
3 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี – บางบ่อ (ตอน 2) ระหว่าง กม.19+200 – กม.22+900 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 3.700 กม. 24/11/2565 สป./eb/981/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
4 งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ที่ กม.26+235 (บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) และ ที่ กม.26+600 (บริเวณหน้าโรงเรียนนพคุณวิทยา) ผลผลิต 2 แห่ง 09/11/2565 สป./eb/3/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
5 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.12+279 (สะพานคลองขุด) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/10/2565 สป./eb/2/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
6 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 ที่ กม.8+632 (สะพานคลองราษฎร์บูรณะ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/10/2565 สป./eb/1/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
7 งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3113 ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ระหว่าง กม.2+000 - กม.4+400 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2.400 กม. 11/08/2565 สป./eb/39/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียนฯ) จำนวน 2 รายการ 10/05/2565 สป./งท/1/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
9 งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.10+600 - กม.12+100 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.500 กม. 03/02/2565 สป./eb/29/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
10 งานโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมถนนสายหลักและสายรองเส้นทางสมุทรปราการ งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 34 ระหว่าง กม.9+800 - กม.12+000 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2.200 กม. 03/02/2565 สป./eb/28/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
11 งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.12+800 - กม.14+900 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2.100 กม. 26/01/2565 สป./eb/26/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
12 งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.23+300 - กม.25+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1.700 กม. 26/01/2565 สป./eb/25/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
13 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0104 ตอน บางตำหรุ - คลองด่าน ที่ กม.56+102 (สะพานคลองด่าน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/01/2565 สป./eb/24/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
14 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+700 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 5,480 ตร.ม. 20/01/2565 สป./eb/21/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
15 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.17+000 - กม.20+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 3.000 กม. (8,120 ตร.ม.) 20/01/2565 สป./eb/22/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 82 รายการ