f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+001 (แยกบางนา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 สป./eb/5/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
77 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 4 ระหว่าง กม.18+900 - กม.21+800 (ทางหลักด้านซ้ายทางเป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,048 เมตร) 10/03/2563 สป./eb/4/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
78 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+010 (ด้านซ้ายทาง) และ กม.4+279 - กม.7+165 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (94 ต้น) 21/02/2563 สป./eb/3/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
79 งานขยายทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+020 (บริเวณต่างระดับกิ่งแก้ว) ปริมาณงาน 2,300 ตร.ม. 31/10/2562 แบบบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา สป.1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
80 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+020 (บริเวณต่างระดับกิ่งแก้ว) ปริมาณงาน 2,300 ตร.ม. 21/10/2562 สป./eb/1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
81 งานกิจกรรมลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดกระบัง - บางควาย ระหว่าง กม.24+389 - กม.25+022 , กม.26+871 - กม.27+294 และ กม.27+346 - กม.28+541 ปริมาณงาน 2.251 กม. 14/03/2562 สป./eb/20/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
82 งานกิจกรรมลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดกระบัง - บางควาย ระหว่าง กม.27+407 - กม.25+013 , กม.26+901 - กม.27+303 และ กม.27+355 - กม.28+541 ปริมาณงาน 2.194 กม. 14/03/2562 สป./eb/21/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ 31/01/2562 สป./eb/19/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง รองรับการบริการประปาชนและภาคธูรกิจ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3413 ตอน ทางเข้าบางบ่อ ที่ กม.1+063 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/01/2562 สป./eb/18/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
85 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง รองรับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.4+300 - กม.6+300 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2.000 กม. 09/11/2561 สป./eb/17/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 76 ถึง 85 จาก 85 รายการ