f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเดีย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.15+200 -กม.19+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 149 ดวง) 18/11/2563 สป./eb/12/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
77 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+463 - กม.21+732 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,500 อัน) 17/11/2563 สป./eb/11/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
78 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 3 ระหว่าง กม.19+200 - กม.22+500 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,148 เมตร) 17/11/2563 สป./eb/10/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
79 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 1 ระหว่าง กม.14+900 - กม.18+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 910 มตร) 17/11/2563 สป./eb/9/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
80 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 2 ระหว่าง กม.16+100 - กม.19+600 (ทางขนานด้านซ้ายทางและทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 177 ต้น) 16/11/2563 สป./eb/8/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
81 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 6 ระว่าง กม.23+000 - กม.35+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ (ปริมาณงาน 2,608 เมตร) 10/11/2563 สป./eb/7/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
82 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+300 - กม.14+100 (ทางขนานด้านซ้ายทางและทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 200 ต้น) 10/11/2563 สป./eb/6/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
83 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+900 - กม.7+400 (ทางขนานด้านซ้ายทางและทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 224 ต้น) 10/11/2563 สป./eb/5/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
84 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.13+600 - กม.17+000 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 3,990 ตร.ม. 09/11/2563 สป./eb/4/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
85 งานจ้างเหมาทำงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางเมือง - บางพลี ระหว่าง กม.4+700 - กม.12+700 ปริมาณงาน 80,800 เมตร 09/11/2563 สป./eb/3/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
86 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพระสมุทรเจดีย์ (1 หลัง) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ทางหลวงหมายเลข 303 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ที่ กม.18+400 ปริมาณงาน 1 หลัง 05/11/2563 สป./eb/2/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
87 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าประกอบระดับปฎิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางพลี (1 หลัง) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.15+100 ปริมาณงาน 1 หลัง 05/11/2563 สป./eb/1/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
88 งานจ้างเหมาทำงานขยายช่องจราจรและเปิดจุดทางเข้าทางหลัก (ENTRANCE) ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+400 - กม.14+800 และ กม.15+700 (ENTRANCE) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/07/2563 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้าสัญญา สป.1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
89 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรุงเทพมหาสคร (2 หลัง) ทางหลวงหมานเลข 3344 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ที่ กม.10+844 (Ramp "A" . Ramp "B") ปริมาณงาน 2 หลัง 24/04/2563 สป./eb/22/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
90 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร (2 หลัง) ในทางหลวงหมายเลข 3344 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุดมสุข – สมุทรปราการ ที่ กม.10+844 (Ramp “A” , Ramp “B”) ปริมาณงาน 2 หลัง 08/04/2563 สป./eb/16/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 76 ถึง 90 จาก 112 รายการ