f
เข้าร่วมปฏิบัติการพลักดันผู้รุกล้ำเขตทางหลวง
ลงวันที่ 11/06/2563

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ โดย นายสมบูรณ์ ชารี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ นายสมเทพ บุญกว้าง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าหมวดทางหลวง เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการทุกหน่วยงาน ร่วมด้วย นิติกรกรมทางหลวง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปู เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน เจ้าหน้าที่การประปา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฏิบัติการพลักดันผู้รุกล้ำเขตทางหลวง บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่าง กม.39+623.50 - กม.39+823.50 ด้านขวาทาง โดยได้ดำเนินการอธิบายทำความเข้าใจถึงข้อกฏหมาย ระเบียบขั้นตอนการดำเนินการต่อผู้รุกล้ำ และได้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตทางหลวง โดยการจัดทำรายการสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ครอบครองลงนามรับรอง เพื่อเป็นหลักฐานในการรื้อถอนต่อไป


'