f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110025778
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 3 ระหว่าง กม.19+200 - กม.22+500 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,148 เมตร)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,198,420.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 12/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ