f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานฉุกเฉิน ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.4+988.11 (สะพานคลองบางปิ้ง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 สป./eb/7/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
77 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.9+700 - กม.10+445 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 11,812 ตร.ม. 26/03/2563 สป./eb/6/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
78 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+001 (แยกบางนา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 สป./eb/5/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
79 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 4 ระหว่าง กม.18+900 - กม.21+800 (ทางหลักด้านซ้ายทางเป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,048 เมตร) 16/03/2563 สป./eb/4/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
80 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+010 (ด้านซ้ายทาง) และ กม.4+279 - กม.7+165 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (94 ต้น) 27/02/2563 สป./eb/3/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
81 งานขยายทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+020 (บริเวณต่างระดับกิ่งแก้ว) ปริมาณงาน 2,300 ตร.ม. 06/11/2562 แบบบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา สป.1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
82 การขายมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและบ่อพัก ในเขตทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.16+441.822 - กม.19+989.651 ด้านซ้ายทางและขวาทาง 01/10/2562 สป./1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
83 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียนฯ) 05/09/2562 - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
84 การขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและบ่อพัก สำหรับสถานีต้นทางคลองด่าน ในทางหลวงหมายเลข 3117 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ระหว่าง กม.6+038 - กม.7+508 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง และ ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ ที่ กม.28+040.601 08/07/2562 สป./1/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
85 งานกิจกรรมลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดกระบัง - บางควาย ระหว่าง กม.24+389 - กม.25+022 , กม.26+871 - กม.27+294 และ กม.27+346 - กม.28+541 ปริมาณงาน 2.251 กม. 20/03/2562 สป./eb/20/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
86 งานกิจกรรมลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดกระบัง - บางควาย ระหว่าง กม.27+407 - กม.25+013 , กม.26+901 - กม.27+303 และ กม.27+355 - กม.28+541 ปริมาณงาน 2.194 กม. 20/03/2562 สป./eb/21/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ 06/02/2562 สป./eb/19/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง รองรับการบริการประปาชนและภาคธูรกิจ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3413 ตอน ทางเข้าบางบ่อ ที่ กม.1+063 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2562 สป./eb/18/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
89 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง รองรับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.4+300 - กม.6+300 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2.000 กม. 15/11/2561 สป./eb/17/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 76 ถึง 89 จาก 89 รายการ