f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+001 (แยกบางนา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 สป./eb/12/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
182 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+700 - กม.22+250 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (366 ดวง) 07/04/2563 สป./eb/18/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
183 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+100 (ทางขนานด้านซ้ายทางและทางขนานด้านขวาทาง เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (90 ต้น) 07/04/2563 สป./eb/10/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
184 งานจ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมถนนสายหลัก และสายรองเส้นทางสมุทรปราการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.22+150 - กม.22+900 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 0.750 กม. 10/04/2563 - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
185 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+300 - กม.4+990 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 สป./eb/9/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
186 งานฉุกเฉิน ในทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ที่ กม.19+324 (สะพานคลองบางปลากด) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 สป./eb/8/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
187 งานฉุกเฉิน ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.4+988.11 (สะพานคลองบางปิ้ง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สป./eb/7/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
188 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.9+700 - กม.10+445 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 11,812 ตร.ม. 20/03/2563 สป./eb/6/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
189 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+001 (แยกบางนา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 สป./eb/5/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
190 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 4 ระหว่าง กม.18+900 - กม.21+800 (ทางหลักด้านซ้ายทางเป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,048 เมตร) 10/03/2563 สป./eb/4/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
191 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+010 (ด้านซ้ายทาง) และ กม.4+279 - กม.7+165 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (94 ต้น) 21/02/2563 สป./eb/3/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
192 งานขยายทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+020 (บริเวณต่างระดับกิ่งแก้ว) ปริมาณงาน 2,300 ตร.ม. 31/10/2562 แบบบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา สป.1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
193 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+020 (บริเวณต่างระดับกิ่งแก้ว) ปริมาณงาน 2,300 ตร.ม. 21/10/2562 สป./eb/1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
194 การจัดซื้อ-จัดจ้าง งานเงินทุนหมุนเวียนฯ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.62 - มี.ค.62) 01/04/2562 ไตรมาส1-62 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
195 งานกิจกรรมลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดกระบัง - บางควาย ระหว่าง กม.24+389 - กม.25+022 , กม.26+871 - กม.27+294 และ กม.27+346 - กม.28+541 ปริมาณงาน 2.251 กม. 14/03/2562 สป./eb/20/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 181 ถึง 195 จาก 199 รายการ