f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง รองรับการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทล. 3 ที่กม.20+017(บริเวณแยกเทพารักษ์),กม.20+325(บริเวณแยกปู่เจ้าสมิงพราย) และทล.3113 ที่กม.0+275(บริเวณแยกรถราง) 16/05/2567 - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0103 ตอน ท้ายบ้าน – บางตำหรุ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+210 – กม.34+630 (บริเวณจุดกลับรถ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2567 สป./eb/15/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 303 ตอน ราษฎร์บูรณะ – พระสมุทรเจดีย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.14+000 – กม.21+700 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,180 ตร.ม.) 18/04/2567 สป./eb/14/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
4 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง – บางพลี ตอน 1 ระหว่างกม.4+800 – กม.12+000 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,180 ตร.ม.) 18/04/2567 สป./eb/13/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางนา – ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+800 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 39,590 ตร.ม. 11/04/2567 สป./eb/11/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง–ท้ายบ้าน–บางตำหรุ ตอน 2 ระหว่างกม.27+000 – กม.39+800 (ด้านซ้ายทาง) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 326 ต้น) 11/04/2567 สป./eb/12/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
7 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ – พระสมุทรเจดีย์ ตอน 2 ที่ กม.16+694 (สะพานคลองบางจาก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 สป./eb/10/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
8 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ – พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 ที่ กม.13+156 (สะพานคลองครุใน 1) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 สป./eb/9/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันฯ งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทล.3256 ตอน บางพลี – กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.22+400 – กม.23+929 และทล. 3344 ตอนอุดมสุข – สมุทรปราการ ระหว่าง กม.10+500 – กม.11+900 (บริเวณRAMP A,B,C,D) 10/04/2567 สป./eb/7/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำงานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน บางปู – บางพลี – กิ่งแก้ว ตอน 1 ระหว่างกม.0+000 – กม.23+929 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 323 ตร.ม.) 10/04/2567 สป./eb/6/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน สำโรง – บางเมือง – บางพลี – บางบ่อ ระหว่าง กม.0+000 – กม.28+041 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 550 ตร.ม.) 10/04/2567 สป./eb/8/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
12 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0103 ตอน ท้ายบ้าน – บางตำหรุ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+210 – กม.34+630 (บริเวณจุดกลับรถ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 สป./eb/5/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี – กิ่งแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.10+800 – กม.13+400 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 74 โคม) 29/03/2567 สป./eb/4/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน แบริ่ง – ท้ายบ้าน – บางตำหรุ ระหว่าง กม.31+000 – กม.39+700 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20 ต้น) 29/03/2567 สป./eb/3/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.303 ตอนราษฎร์บูรณะ – พระสมุทรเจดีย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.14+000–กม.21+700 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,180 ตร.ม.) 28/03/2567 สป./eb/2/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 199 รายการ