f
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 15/06/2563

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น.
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนงาน บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรองเส้นทางสมุทรปราการ งานปรับปรุงซ่อมแซมในทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลีระหว่าง กม.0 + 800 - กม.4 + 800 (ด้านขวาทาง) และ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.4 + 900 - กม.8 + 325 (ด้านขวาทาง) โดยมี นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยนายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ นายสมนึก วังอมรมิตร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม นายเอกภพ เพลียลา หัวหนัาหมวดทางหลวงบางปู เป็นผู้บรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรวมถึงตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ .ห้องประชุม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางพลี


'